North Wales

A warm welcome to WISH North Wales

I have been a member of WISH North West for some time and find their events extremely helpful to my personal and professional development.  Even more important have been the invaluable connections I have made with women (and men) who represent a wide range of roles within the social housing sector

Living and working in North Wales, I wanted to bring the same to this region but it wasn’t until Debbie King (Deputy Chair) offered to be my co-pilot that any momentum started to gather!

The first task that we set ourselves was to talk with many of our North Wales contacts to explain the WISH vision and gauge their interest. Next, we set about bringing together a board that is as equally passionate as ourselves and who offer a wide breadth of knowledge and experience that will greatly benefit our region.  We are delighted to now have a full board of twelve ladies who work in both the public and private sector.

We want our membership to represent all women in the housing sector including accountants, lawyers, senior managers, trainees, PR professionals, architects, surveyors and many more. Our vision is to build a strong programme of events that will help to make women in all stages of their career feel supported and encouraged, as well as creating an effective and welcoming networking environment.  Our board is dedicated to delivering a programme of six events per year and further details will be posted on the WISH website and via twitter @wishnorthwales

We would love to hear from you, whether it is about attending our events or providing us with ideas.

We look forward to meeting you.

Nikki Waud, Chair

A list of our Board Members can be found below.

 

Croeso i WISH (women in social housing /  MMTC (merched mewn tai cymdeithasol)

Croeso cynnes i MMTC Gogledd Cymru

Rydw i wedi bod yn aelod o MMTC y Gogledd Orllewin ers peth amser. Byddaf wastad yn gweld bod eu digwyddiadau yn hynod ddefnyddiol fel rhan o’m datblygiad personol a phroffesiynol. Mae’r cysylltiadau fyddaf yn eu gwneud gyda merched (a dynion) sydd yn cynrychioli ystod eang o swyddogaethau yn amhrisiadwy.

Gan fy mod yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru, roeddwn yn awyddus dod á’r un manteision i’r ardal, a phan gytunodd Debbie King gydweithio gyda fi, fel cyd-beilot, dyna pryd ddechreuodd pethau symud yn eu blaen!

Y dasg gyntaf i ni ddechrau arni oedd siarad gyda nifer o’n cysylltiadau yng Ngogledd Cymru i egluro gweledigaeth WISH/MMTC a chanfod os oedd ganddynt ddiddordeb. Y cam nesaf oedd dod á Bwrdd at ei gilydd, fyddai yr un mor danllyd á ni, oedd yn gallu cynnig ystod eang o wybodaeth a phrofiad, fyddai oll yn fanteisiol i’n ardal. Rydym yn falch iawn nodi ein bod wedi sefydlu Bwrdd o ddeuddeg o ferched sydd yn gweithio yn y sector gyhoeddus a’r sector breifat.

Rydym yn awyddus bod ein haelodaeth yn cynrychioli merched yn y Sector Tai, gan gynnwys cyfrifwyr, cyfreithwyr, uwch reolwyr, hyfforddai, gweithwyr proffesiynol yn y maes cysylltiadau cyhoeddus, penseiri, tirfesuryddion, a llawer mwy. Ein gweledigaeth yw adeiladu rhaglen gréf o weithgareddau fydd yn helpu merched ym mhob cam o’u gyrfa i gael cefnogaeth ac anogaeth, yn ogystal á chreu rhwydwaith groesawgar ac effeithiol. Mae ein Bwrdd wedi ymroddi i gyflwyno rhaglen o chwe gweithgaredd y flwyddyn, a bydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi ar wefan WISH/MMTC a thrwy Twitter @wishnorthwales

Edrychwn ymlaen i glywed gennych, os oes gennych ddiddordeb mynychu ein digwyddiadau neu gynnig syniadau i ni.

Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod.

Nikki Waud, Cadeirydd


 

Board Members

To read a quick review about all the Board Members click on the following link – Introducing the North Wales WISH board, to review their full bio’s please click on the individual links below.

Nikki Waud – Chair

Debbie King – Deputy Chair

Nicolette Cullen – Treasurer

Catherine Simpson – Membership Secretary

Catherine Bellis – Marketing & Social Media

Claire Shiland – Events Coordinator

Claire Budden – Board Member

Helen Armitage – Board Member

Helena Kirk – Board Member

Elliw Llyr – Board Member

Shan Williams – Board Member


 

WISH North Wales Events

Click here to find out more about our up-coming events!